Documents on a desk | LGI

Privacyverklaring

LGI Logistics Group International GmbH en haar dochterondernemingen (LGI) danken u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze diensten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus. Het is onze zorg dat u zich comfortabel en veilig voelt wanneer u onze website bezoekt en in elke vorm van communicatie en contact met ons.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b) van de Europese Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) voor de uitvoering van de bestaande contractuele relatie alsmede in het kader van zakelijke verwerking en zakelijke initiatie, in geval van vrijwillige toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a) EU-AVG of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f) EU-AVG. Als verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming willen wij u met deze informatie over gegevensbescherming ook informeren welke gegevens wij opslaan en hoe wij deze gebruiken wanneer u onze website bezoekt.

Wijzigingen in de wet of veranderingen in onze interne bedrijfsprocessen maken incidentele aanpassingen van deze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk. Lees daarom regelmatig de actuele gegevensbeschermingsverklaring op onze homepage.

1. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon wiens identiteit is vastgesteld of kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Informatie waarvoor geen verwijzing naar een natuurlijke persoon kan worden vastgesteld, is geen persoonsgegeven.

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen die ten minste 16 jaar oud zijn. Indien een minderjarige de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, worden persoonsgegevens alleen verwerkt indien en voor zover de wettelijke voogd van de minderjarige daarvoor toestemming of machtiging heeft gegeven.

2. Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens en doelbinding

Wanneer u via e-mail of via een online contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons verwerkt om uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat ze niet langer nodig zijn voor de verwerking of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Wanneer u onze website bezoekt slaan onze webservers standaard onder meer informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u op onze site bezoekt, de datum van het bezoek en, om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites op te sporen, het IP-adres dat u door uw internetprovider is toegewezen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de website, klantenadministratie, enquêtes en marketing alleen voor zover dat in elk geval nodig is. Uiteraard is deelname aan dergelijke campagnes vrijwillig. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstellingen en -autoriteiten in het kader van dwingende nationale wettelijke bepalingen. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht.

3. Online sollicitatie en werkgelegenheid binnen de LGI Groep

De verwerking van uw persoonsgegevens door ondernemingen van de LGI Groep vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 a), b) of f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (‘EU-AVG’) met het oog op de voorbereiding van sollicitaties, het sollicitatieproces of de arbeidsrelatie die uit een sollicitatieproces kan voortvloeien. Dit omvat de vergelijking van persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit) van sollicitanten die wij naar aanleiding van de sollicitatieprocedure specifiek in dienst willen nemen, met vermeldingen op sanctielijsten, zoals met name de EU-terreurlijst in de zin van de EU-antiterreurverordening, voordat zij in dienst worden genomen. Dit dient enerzijds om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de betrokken sollicitanten en anderzijds om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de LGI groep van ondernemingen is onderworpen [artikel 6, lid 1, onder c) EU-AVG], aangezien wettelijke voorschriften het verstrekken van financiële voordelen, waaronder de betaling van loon, aan personen die op overeenkomstige sanctielijsten staan, verbieden. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6 lid 1 sub f) EU-AVG, is dit gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de LGI bedrijvengroep bij een efficiënte en uniforme sollicitatieprocedure binnen de gehele groep.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe in uitzonderlijke gevallen op grond van wettelijke voorschriften wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan rechtshandhavingsinstanties bij verdenking van het plegen van een strafbaar feit).

Als u ermee instemt dat de sollicitatiegegevens die u in de online sollicitatietool verstrekt (zoals contactgegevens, kwalificaties, sollicitatiedocumenten, enzovoort) worden doorgegeven aan bedrijven binnen de LGI Groep ten behoeve van een groepsbrede sollicitatie- en vacatureprocedure om uw sollicitatie te controleren op passende functies, kunt u op de betreffende knop klikken.

Uw sollicitatiegegevens worden opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

4. Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor nieuwsbrieven op onze website. Tenzij u instemt met verder gebruik, worden de gegevens die u verstrekt bij de inschrijving op de nieuwsbrief alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link om u af te melden (‘Afmelden voor nieuwsbrief’).

5. Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website om herhaald gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruikers of bezitters van een internetverbinding te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze dienen uitsluitend om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. De meeste hiervan zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die aan het einde van uw bezoek worden verwijderd. In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en u gemakkelijker toegang tot onze website te bieden.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken.
Meer informatie over cookies en hoe u kunt controleren welke cookies zijn opgeslagen en hoe u ze kunt beheren en verwijderen vindt u hier.

Om uw huidige cookie-instellingen aan te passen klikt u op de volgende knop:

Cookie-instellingen

6. Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc (‘Google’) op onze website. Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw bezoek aan de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Deze uitzonderlijke gevallen doen zich alleen voor indien de servers in de Europese Economische Ruimte die het Analytics Collection Network ondersteunen door onvoorziene gebeurtenissen uitvallen.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens gesloten met Google Analytics.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Door het downloaden en installeren van de browser-plugin kunt u verder voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en door Google verwerkt.

Wij gebruiken ook Google Analytics om gegevens van AdWords en de Double-Click-Cookie te evalueren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit uitschakelen via de Ads Preferences Manager. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Wij willen u erop wijzen dat de code ‘gat._anonymizeIp();’ is toegevoegd aan Google Analytics op onze website om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (IP-masking).

7. Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar op onze website, een analysesoftware van Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes, enzovoort) op onze website te meten en te analyseren. De door de ‘tracking code’ en ‘cookie’ gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen. Deze sectie beschrijft in detail hoe Hotjar gegevens van uw browser en eindapparaat verzamelt wanneer u onze website bezoekt. Ten behoeve van de door Hotjar geleverde diensten voor deze website, treedt Hotjar op als een verwerker van ordergegevens. Hotjar zal alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies die Hotjar van ons als websiteprovider ontvangt. Dit omvat hoe Hotjar gegevens van de browser en het apparaat van de eindgebruiker verzamelt wanneer een eindgebruiker deze website bezoekt. Bovendien hebben wij met Hotjar een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten, die garandeert dat persoonsgegevens op een juridisch correcte en gevoelige manier worden behandeld.

De volgende informatie wordt verzameld met betrekking tot het eindapparaat en de browser van de eindgebruiker:

 • IP-adres van het eindapparaat (het wordt verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm zoals beschreven onder Technische informatie).
 • Schermresolutie van het eindapparaat
 • Apparaattype (individuele apparaatidentificatie), besturingssysteem en browsertype
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Voorkeurstaal bij het bekijken van de Hotjar-website
 • Gebruikersinteracties:
  • Muisgebeurtenissen (bewegingen, positie en klikken)
  • Toetsaanslagen
  • Loggegevens

Op willekeurige basis registreren onze servers automatisch informatie die is verzameld van Hotjar-gebaseerde websites. Deze gegevens omvatten

 • Verwijzend domein
 • Bezochte pagina’s
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Voorkeurstaal bij het bekijken van de website
 • Datum en tijd waarop de pagina’s van de website werden opgevraagd

Als u niet wilt dat informatie over uw bezoek aan onze website wordt verzameld en geanalyseerd, kunt u zich te allen tijde afmelden voor het verzamelen van uw gegevens door de afmeldingspagina van Hotjar te bezoeken en te klikken op ‘Hotjar uitschakelen’.

8. Bing universele event tracking

Onze website maakt gebruik van Bing Ads Universal Event Tracking, een conversietrackingservice van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Met deze service kunnen we de activiteit op onze site volgen als u via een Bing-advertentie op onze site terechtkomt. Dit wordt gedaan door een cookie (klein tekstbestand) op uw apparaat te plaatsen wanneer u op een Microsoft Bing Ads advertentie klikt. Microsoft en wij leren met name het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en een vooraf gedefinieerde landingspagina heeft bereikt. Deze gegevens worden 180 dagen door Microsoft bewaard.

Meer informatie over het gebruiks- en privacybeleid voor dit product vind je hier: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement/

9. Sociale plugins

Wij maken gebruik van zogenaamde social plugins (hierna knoppen) van sociale netwerken zoals Facebook en Xing.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat ze zonder uw tussenkomst geen gegevens naar de respectieve sociale netwerken sturen. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u ze met een klik activeren. De knop blijft actief totdat u hem weer deactiveert of uw cookies verwijdert.
Na activering wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de server van het desbetreffende sociale netwerk. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd.

Na het activeren van een knop kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, ongeacht of je interactie hebt met de knop. Als u bent aangemeld bij een sociaal netwerk, kan het uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld, koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u uitloggen bij het betreffende sociale netwerk voordat u de knoppen activeert.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die de sociale netwerken met hun knoppen verzamelen. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve sociale netwerken, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken.

Informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier. Informatie over gegevensbescherming bij Xing vindt u hier.

10. Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt wordt bepaalde informatie automatisch door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Wij bewaren de logbestanden gedurende een korte periode om storingen te onderzoeken en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om pogingen tot aanvallen te traceren) en verwijderen ze daarna. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden verder moeten worden bewaard, worden tot de definitieve opheldering van het betrokken incident niet gewist en kunnen in individuele gevallen aan onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Logbestanden (al dan niet met een volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden. Met name de volgende informatie wordt in de logbestanden opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit toegang wordt verkregen tot het online platform
 • Internetadres van de website van waaruit het online platform werd opgeroepen (zogenaamde origin of referrer URL)
 • Naam van de dienstverlener via welke het onlineplatform toegankelijk is;
 • Naam van de opgehaalde bestanden of informatie
 • Datum en tijd en duur van de opvraging
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld voor Flash Player)
 • http-status-code (bijvoorbeeld ‘verzoek geslaagd’ of ‘aangevraagd bestand niet gevonden’)

11. Veiligheid

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische ontwikkelingen. Wij gebruiken onder andere SSL-versleuteling op onze website om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u aan ons als beheerder van de website stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

12. Uw rechten

Overeenkomstig de EU-verordening inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie (art. 15 EU-AVG)
 • Recht op rectificatie of verwijdering (art. 16, 17 EU-AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 EU-AVG)
 • Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 EU-AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 EU-AVG)

De uitoefening van deze rechten tegen LGI moet in tekstvorm gebeuren en kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: balazs_venter@lgi.de.

13. Contact

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met onze Group Data Protection Officer, die tezamen met de Data Protection Officers van de LGI dochterondernemingen tot uw beschikking staat.

Balázs Venter
Voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon bij de LGI Groep
Hewlett-Packard-Str. 1/1, 71083 Herrenberg
e. balazs_venter@lgi.de
e. dataprotection@lgi.de

Cookie-instellingen

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Hieronder kunt u kiezen of en zo ja welke niet-essentiële cookies u wilt accepteren en ontvangt u verdere informatie hierover.

Alle cookies accepteren
Alleen essentiële cookies accepteren
Essentieel
WebThinker DV-Box

Slaat de geselecteerde cookie-instellingen op.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

LGI Logistics Group International GmbH


Naam en bewaartermijn van de cookies

wt-dv-settings
Slaat de geselecteerde cookie-instellingen op.
Duur: 1 jaar


Host / toegangs-url

*.lgigroup.com


Google Tag Manager

Verantwoordelijk voor de technische implementatie van de geselecteerde cookie-instellingen.
https://policies.google.com/privacy

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beschrijving

Dit is een tagmanagementsysteem. Met de Google Tag Manager kunnen tags centraal via een gebruikersinterface worden geïntegreerd. Tags zijn kleine stukjes code die activiteiten kunnen volgen. Via de Google Tag Manager worden scriptcodes van andere tools geïntegreerd. De Tag Manager maakt het mogelijk te bepalen wanneer een bepaalde tag wordt geactiveerd.


Host / toegangs-url

*.google.com


Taalkeuze

Identificeert de door de gebruiker geselecteerde taal.

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

LGI Logistics Group International GmbH


Naam en bewaartermijn van de cookies

wp-wpml_current_language
Identificeert de door de gebruiker geselecteerde taal.
Duur: Sessie


Host / toegangs-url

*.lgigroup.com

Functioneel

Deze technologieën maken het voor ons mogelijk het gebruik van de website te analyseren om onze prestaties te meten en te verbeteren.

Google Analytics

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Naam en bewaartermijn van de cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Dient om gebruikers te onderscheiden
Duur: 1 dag 2 jaar


_gat
Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen.
Duur: 1 minuut


_gac_xx
Bevat informatie op welke advertentie is geklikt.
Duur: 3 maanden


IDE
Aan de hand van deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites en domeinen herkennen en gepersonaliseerde advertenties weergeven.
Duur: 1 jaar


Host / toegangs-url

*.google.com

Marketing

Deze technologieën worden door adverteerders gebruikt om advertenties te schakelen die relevant zijn voor uw interesses.

Google Ads

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Naam en bewaartermijn van de cookies

test_cookie
Wordt geplaatst als test om te controleren of de browser het plaatsen van cookies toestaat. Bevat geen identificatiekenmerken.
Duur: 15 minuten


IDE
Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Aan de hand van deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites en domeinen herkennen en gepersonaliseerde advertenties weergeven.
Duur: 1 jaar


_gcl_aw
Deze cookie wordt geplaatst als een gebruiker op een Google-advertentie klikt om naar de desbetreffende website te gaan. Deze cookie bevat informatie op welke advertentie is geklikt, zodat eventuele successen zoals bestellingen of verzoeken om contact op te nemen aan die advertentie kunnen worden toegewezen.
Duur: 2 maanden, 29 dagen


_gcl_dc_
Deze cookie wordt geplaatst als een gebruiker op een Google-advertentie klikt om naar de desbetreffende website te gaan. Deze cookie bevat informatie op welke advertentie is geklikt, zodat eventuele successen zoals bestellingen of verzoeken om contact op te nemen aan die advertentie kunnen worden toegewezen.
Duur: 2 maanden, 29 dagen


Host / toegangs-url

*.doubleclick.net


Microsoft Bing

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Microsoft Ireland Operations Limited


Naam en bewaartermijn van de cookies

MUID & MUIDB
Cookie voor het bijhouden van gebruikersidentificatie (gebruikersherkenning) die wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads voor gerichte advertenties.
Duur: 390 dagen


_uetsid
Dit is een tracking cookie die wordt gebruikt voor gerichte reclame.
Duur: 30 minuten


SRCHUSR, SRCHUID, SRCHD
Deze cookie maakt het mogelijk om relevante advertenties te tonen aan bezoekers van het Microsoft Bing-netwerk.
Duur: 1 jaar


SRCHHPGUSR
Met deze cookie kan de effectiviteit van reclamecampagnes op het advertentienetwerk van Bing worden bijgehouden.
Duur: 1 jaar


_RwBf
Dit wordt ingesteld door een externe service, Bing, voor het bijhouden van advertenties.
Duur: 1 jaar


_HPVN
Dit is een Microsoft MSN 1st party cookie die zorgt voor de goede werking van de website.
Duur: 1 jaar


MSCC
Deze cookies volgen het gedrag van gebruikers op de website en interacties met de Bing Maps API.
Duur: 6 maanden


ABDEF
Deze cookie wordt gebruikt door het advertentienetwerk Bing voor het bijhouden van advertenties.
Duur: 6 maanden


Host / toegangs-url

c.bing.com


Facebook pixel

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland


Naam en bewaartermijn van de cookies

_fbp
Cookie van Facebook die wordt gebruikt voor website-analyses, advertentietargeting en advertentiemeting.
Duur: 3 maanden


Host / toegangs-url

*.facebook.com

Media
Google Maps

Meer informatie

Verwerkend bedrijf

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beschrijving

Dit is een geïntegreerde kaartendienst. Er wordt verbinding gemaakt met de service om het desbetreffende kaartmateriaal te laden en ter beschikking te stellen.


Naam en bewaartermijn van de cookies

NID
Met deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites en domeinen herkennen en gepersonaliseerde reclame weergeven.
Duur: 1 jaar


Host / toegangs-url

*.google.com

Individuele cookie-instellingen bewaren

Informatie over uw cookie-instellingen en de gegevensoverdracht naar de VS bij de gebruikmaking van Google-services.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren ("essential"). Alle andere cookies worden alleen geplaatst als u hiervoor toestemming geeft (bijv. Google Maps).

Door bepaalde cookies in de accordeon-elementen te selecteren kunt u aangeven wat u wenst: "alleen essentiële cookies", "alle cookies accepteren" of "individuele cookie-instellingen opslaan".

De toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies is vrijwillig. U kunt uw instellingen ook later wijzigen via de knop "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Aanvullende informatie is te vinden in onze privacyverklaring.

Wij maken gebruik van Google Analytics om een continue analyse en statistische evaluatie van de website te ontvangen, zodat wij de website en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Het gebruikersgedrag wordt doorgegeven aan Google LLC, waarbij de bezochte pagina's, de tijd die is doorgebracht op de website en de interactie worden verwerkt. Deze gegevens worden door Google gebruikt voor eigen doeleinden, voor profilering en voor koppeling met andere gebruiksgegevens.

Door de aan de Google-services gekoppelde cookie te accepteren geeft u conform artikel 49 lid 1 onder a) AVG toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google in de VS. De VS is door het Europese Hof van Justitie beoordeeld als een land met een onvoldoende niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen.

Daarbij bestaat met name het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden, mogelijkerwijs zonder rechtsmiddelen. Als u op "Alleen essentiële cookies accepteren" klikt, vindt de hierboven beschreven doorgifte niet plaats.

Dit is een verplicht veld.

Voer een geldige url in.

Voer een geldig e-mailadres in.

Dit e-mailadres is niet toegestaan.

Voer een geldig nummer in.

Voer een geldig positief getal in.

De waarden komen niet overeen.

Vul alle velden in.

U heeft het aantal toegestane selecties overschreden: {#}.

De limiet is {limit} tekens. Resterende tekens: {remaining}.

De limiet is {limit} woorden. Resterende woorden: {remaining}.

Voer een geldig telefoonnummer in.

Dit bestandstype is niet toegestaan.

Het bestand is te groot. Het bestand is niet geüpload.

Voer de tijd in 12-uursnotatie AM/PM in (bijv. 8:45 AM).

Voer de tijd in 24-uursnotatie in (bijv. 22:45).

De totale grootte van de geselecteerde bestanden {totalSize} in MB is hoger dan het toegestane aantal {maxSize} MB.

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Controleer het postvak in voor e-mails.

Uw bericht kon niet worden verzonden. U wordt verzocht rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uw bericht is verzonden. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Geen bestanden geselecteerd / Geen bestand geselecteerd

Bestand uploaden

Dit is een verplicht veld.

Voer een geldige url in.

Voer een geldig e-mailadres in.

Dit e-mailadres is niet toegestaan.

Voer een geldig nummer in.

Voer een geldig positief getal in.

De waarden komen niet overeen.

Vul alle velden in.

U heeft het aantal toegestane selecties overschreden: {#}.

De limiet is {limit} tekens. Resterende tekens: {remaining}.

De limiet is {limit} woorden. Resterende woorden: {remaining}.

Voer een geldig telefoonnummer in.

Dit bestandstype is niet toegestaan.

Het bestand is te groot. Het bestand is niet geüpload.

Voer de tijd in 12-uursnotatie AM/PM in (bijv. 8:45 AM).

Voer de tijd in 24-uursnotatie in (bijv. 22:45).

De totale grootte van de geselecteerde bestanden {totalSize} in MB is hoger dan het toegestane aantal {maxSize} MB.

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Controleer het postvak in voor e-mails.

Uw bericht kon niet worden verzonden. U wordt verzocht rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uw bericht is verzonden. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Geen bestanden geselecteerd / Geen bestand geselecteerd

Bestand uploaden